ED10

 

version: 2.0.0.10

Datum: 2019-11-05

NYHETER:

-          Utökade kontroller beroende om det är Evo SCADA eller Atlantis.

-          Vid kopiering från annan editering behålls enhetens ID om den är ledig. ID för Evo SCADA ändras till befintligt ID.

BUGGFIXAR:

-          Skalning saknades för LS600.

-          Bakgrundsbilder följde ej med vid kopiering.

 

version: 2.0.0.9

Datum: 2019-09-10

NYHETER:

-          Ny knapp vid anslutning mot Evo-enhet. "Serverkonfiguration". För aktivering av t.ex. LEPO, Modbus slav, m.m.

-          Export av lista på alla Larmobjekt.

version: 2.0.0.4

Datum: 2019-01-18

NYHETER:

-          Skapar objektlista för vald enhet. Sparas till csv-fil.

-          Det går nu att skapa indikeringar eller larm i en Evo-enhet som adresserar Modbus coil-register.

-          På vissa datorer har ED10 problem med att ändra de ODBC-inställningar som behöver göras då man byter anläggning. I denna version visas ett felmeddelande och dialogen för ODBC öppnas så att man kan ända sökvägen till LCEdit manuellt.

 

BUGGFIXAR:

-          Visade ej gränslarm för Analog in för LS600 i editeringen. Om objektet sparades om så togs gränsen bort.

-          Rättat fel inmatning av longitud och latitud för Evo SCADA,  Evo Avalon och PAC.

 

version: 1.3.0.7

Datum: 2018-02-27

NYHETER:

-          Tagit bort spärren som gjorde att det inte gick att starta flera ED10 på samma maskin.

-          Nya fält för longitud och latitud i Evo-enheter.

 

BUGGFIXAR:

-          Hanterar så att det inte blir felmeddelande om man kopplar SCADA-objekt till Avalon-objekt (Manöver och Analog ut) med DHC-Styrning.

-          Gick ej att skapa en mjukvaru-indikering till en UCM-manöver i Evo-enheter.

-          Fungerade ej att för PAC-I/O editera Indikering eller Larm på analog ingång för modulbärare 2.

-          Fel vid konvertering av LS920 till Evo Avalon. Missade adress för objekt som var kopplade till ett villkor.

 

version: 1.3.0.5

Datum: 2017-12-04

NYHETER:

-          Tydligare visning I LEPO mode visas vilka kategorier som saknas.

-          3 olika val på hur kommunikationen mellan Atlantis och en Evo-enhet.

-          Nu kan man öppna ytterligare än instans av ED10 om man gör det från menyn Arkiv/Öppna…

 

BUGGFIXAR:

-         Ändrat kontrollen på vilka tecken som är tillåtna för användarnamn och lösenord.

 

version: 1.3.0.3

Datum: 2017-10-26

NYHETER:

-          Hanterar UCM och LS600 för Evo-enheter

-          Konvertering till Evo Avalon,PAC,PAC I/O mm

 

version: 1.3.0.2

Datum: 2017-09-13

NYHETER:

-          Anläggning skall nu markeras som aktiv för att Atlantis skall starta upp med denna anläggning.

-          Editering nu med Evo Avalon och Evo SCADA.

-          Hantering av kategorier för objekt och grupper. Används för LEPO.

-          Nya prognosfunktioner.

-          Medelvärdesberäkningar.

-          Hanterar nu inmatning av flera enheter. Funktionen flyttad till redigera menyn.

-          Ny regulatorfunktion med ett börvärde för varje utgång.

-          Optimering av hastighet vid uppstart och kopiering.

-          Kontrollerar vid uppstart om en annan instans av ED10 inte är igång.

-          Ny ruta för modbus för funktionskod.

-          Hantering av beräkningsgrupper.

-          Visning av områden.

-          Funktion för att Rensa PLC för Evo Avalon och PAC

 

BUGGFIXAR:

-          Åtgärdat fel vi editering av objekt för kommunikationsfel.

-          Gick ej att ta bort helgdagar och specialdagar. ED10 satte tillbaka dom efter omstart av ED10.

-          Åtgärdat fel i hantering av drivarkonfiguration. (Spara knapp dök inte alltid upp).

 

version: 1.1.0.0

Datum: 2016-03-04

NYHETER:

-          Hanterar nya systemet EcoPAC

BUGGFIXAR:

-          Nu blir den grupp som man står på när man skapar en grupp markerad som standard. Innan så var ”Huvudgrupp” alltid markerad.

-          Åtgärdat en bugg som gjorde att ED10 kraschade om man hade en backupmapp under larmia.bak/edit med mindre än 14 tecken.

-          Optimerad för att hantera stora anläggningar(innan tog det lång tid att t.ex. spara ett objekt).

 

version: 1.0.1.14

Datum: 2015-04-24

BUGGFIXAR:

-          "Sök/Ersätt Tag-namn" fungerar nu som förväntat.

version: 1.0.1.13

Datum: 2014-12-08

BUGGFIXAR:

-          Hanterar nu ogiltiga datum i databasen.

version: 1.0.1.12

Datum: 2014-11-21

NYHETER:

-          Visar största objektnumret som en Avalon kan hantera i enhetsvyn.
Visar detta när högsta objektnumret  överstiger 30000.

version: 1.0.1.11

Datum: 2014-11-18

NYHETER:

-          Använder gamla raderade objektnummer om det nya objektnumret är över 40000.

 

version: 1.0.1.10

Datum: 2014-05-23

NYHETER:

-          Lägger till almanacka 30 år framåt om currentculture är "sv-SE".

-          Visar både utgångsnamnet och regulatornamnet i villkorsingången.

BUGGFIXAR:

-          Kontrollerar så att inte systemfunktioner innehåller ett avslutande mellanslag.

-          Ändrat namn till PCCON.

-          Siox fälten presenteras nu i rätt ordning.

-          Interna 920 objekt har nu lysdiod som val.

version: 1.0.1.9

Datum: 2014-02-04

NYHETER:

-          Nu systemfunktion i Avalon.
’FORC’ - Till när något objekt står i forcerat läge.

-          Suffixer ’M’ (manuellt/forcerat läge) och ’Q’ (drifttidsmätning).

-          M-Bus komfelslarm (Adresstyp: COM-Control , Drivare: M-Bus Larm).

BUGGFIXAR:

-          Nu funkar validering av systemfunktionen ’RESSTAT’.

-          Validering av inskrivna tider i tidkanalen .

-          DHC mappen visas även om man inte har något PC-objekt.

-          MinX och MaxX värden i brytpunkterna sparades inte korrekt.

-          Visar nu DO 600 modulen i den grafiska presentationen.

 

version: 1.0.1.4

Datum: 2013-05-03

NYHETER:

-          Klocka visas uppe i huvudmenyn.

-          Versionsnummer flyttat till vänster om klockan.

-          Möjlighet att konvertera LS920 eller Avalon-Ucm till Carbon.

-          Har öppnat upp bildvisning för allt som går att visa bild på t.ex. en LS920 visar alla bilder kopplade till objekten.

-          Om man markerar ett objekt så visas gruppen som objektet tillhör.

-          Regulatorparametrar kan nu konverteras till börvärden via konverteringsmenyn.

-          Alla kopplingar med konstanter kan infogas med ett ställvärde.

-          Ramverket ändrat från ".NET 4 CLIENT PROFILE" till ".NET 4 FULL".

-          Om man väljer annat språk än svenska så aktiveras automatiskt den engelska versionen av villkors- och systemfunktionstexter

-          Tag-namn aktiverat även för Villkor och Regulatorer. Nu har alla objekt Tag-namn.

BUGGFIXAR:

-          När man skapade nytt objekt via kopplingsmenyn och t ex regulatorn inte var utplacerad i en grupp så lades det nya objektet i grupp 1. Man kunde då inte komma åt objektet i gruppvyn.

-          Om ursprungsobjektet inte tillhörde en grupp så lades det nya objektet i en ny grupp med namn innehållande Basadressen typ (LS920 001).

-          Pulsenheter i den detaljerade vyn kunde bli omkastade.

-          LS600 visade ofta adresskonflikter fast det inte var det.

-          Vissa villkors-makron fungerade ej korrekt i simuleringen t.ex. HGRÄNS(A,B,(A-C)).Felet uppstår i vissa makron då en parameter till makrot är ett sammansatt uttryck.

-          Programmet kunde hänga sig vid olika tillfällen vid simulering.

 

version: 1.0.1.1

Datum: 2012-05-02

Nyheter:

-          Bildvisning av grupper är nu fullt simulerbar.

-          Visar antal använda licensobjekt i licensmenyn.

-          Visar utskriftsvänlig I/O-disposition för LS600, LS920, Avalon/Carbon.

-          Kan visa flera objektrutor i detaljerad form samtidigt. Man öppnar upp dem från en koppling för valt objektet. Man kommer åt funktionen med vänsterklick på kopplat objekt.

-          Man kan direkt skapa ett nytt objekt från en tom koppling i ett objekt (Vänsterklick på kopplat objekt).

-          Multiselektering och multiredigering är nu implementerat. Man kan t.ex. kopiera flera grupper eller enheter samtidigt, även att ta bort multipla objekt fungerar.

-          Visa alla relationer till valt objekt. Funktionen finns i den detaljerade vyn längst ner i objektrutan.

-          Ersättning av namn och tag-namn i grupper och undergrupper finns under redigeramenyn.

-          ED10 kan nu automatiskt starta upp en anläggning mha startparametrar - skriv t ex sökväg till databas i genvägen.

-          Windows-kompatibilitet för UAC finns nu inbyggt i programmet.

-          Visar gruppnamn i tabellvyerna och i kopplingar.

-          Inaktiverade objekt visas nu direkt i trädstrukturen och i kopplingar med ett streck över.

-          Samtliga felaktiga objekt i databasen kan nu visas via anläggningsrutan.

-          Byt namn på objekt och grupper finns nu som snabbkommando i menyn.

-          Import av databas finns under menyn hantera anläggningar.

-          Autobackup är automatiskt markerad vid större operationer, håller även ordning på att det inte blir för många autobackuper i filsystemet genom att ha en gräns på max 5st i denna version.

-          Undergruppsstrukturen följer nu med när man kopierar enheter.

-          När man redigerar gruppernas områden så har man nu möjlighet att påverka samtliga undergrupper för vald grupp.

-          Meny-listan för återställningspunkter visar nu en bock på återställningspunkter som är lika och oförändrade med vald databas.

-          Nya funktioner under konvertera-menyn. Där kan man nu även byta nummer på Enhet (ID), IP-adress.

-          Konvertera till UCM i konverteringsmeny har lagts till.

-          Nytt textfält för filtrering av grupper, och dess objekt, baserat på sökord.

-          Sökfunktionen finns nu även som en knapp i menyn.

-          Simuleringsverktyget finns nu även som knappar i menyn.

Buggfixar:

-          Villkorsuttryck är utökat från 70 tecken till 100.

-          Tidkanal minuter klarar nu korrekt att visas, kunde endast visa upp till 23min.

-          Öka/Minska MDB-tabellen är nu utökad från 3 till 10 tecken.

-          IP-adressen för Web hanteras nu korrekt när man aktiverar och deaktiverar, kunde visa skräptecken.

-          Alla adresstyper visar nu korrekt i trädet om de har fel.

-          Villkorsfunktioner hanterar nu korrekt decimaltecken vid olika nationella inställningar.

-          Ordning av adressfält för M-Bus är omflyttat så att fälten visas rätt.

-          Tidkanal lägger nu till in ”-1” i databasen när den alltid är till/från en viss dag. Måste vara så för att det ska fungera med Atlantissystemet.

-          Hanterar nu nollängd i databastabellen korrekt för Tag-namn.

-          Meddelande visas nu när man inte har skrivit in en söksträng och man försöker söka.

-          Hanterar nu korrekt kopiering av flyttal i tabellvyn.

-          LS600 givartyp visas nu i detaljerad vy.

-          IP-adress för anläggningen sparas nu korrekt.

-          DHC-enheten visas nu alltid, så att det går att komma åt vissa globala inställningar.

-          Enhetsvyn uppdateras nu korrekt när man slår ihop två PLC:er.

-          Kopplingsträdet för villkor/ uppdateras nu korrekt när man simulerar.

-          OPC med dubbla adresser för larm-kvittering finns nu med.

-          LS920-displaynamn visas nu i tabellvyn.

-          Långa villkorstexter kunde hänga programmet.

-          Sparning aktiveras nu direkt så fort man börjar ändra i kopplingstextrutan.

-          IP-adressen för mål-enheten gäller nu när man slår ihop två enheter.

-          Manöver med indikering för LS920 visas nu korrekt om man har någon konflikt eller annat fel.